โครงสร้างการบริหาร

นายศุภชีพ  ดิษเทศ

(ประธานมูลนิธิคนพิการไทย)

  

 

นายวิเชียร  หัสถาดล นายบุญยาม เสาจันทร์
(รองประธานมูลนิธิคนพิการไทย)  (เลขาธิการมูลนิธิคนพิการไทย)

                                                                   

 

นายกิตติพงษ์  หาดทวายกาญจน์ นายประเสริฐ  ศรีแก้ว นายดำรงไชย  ภู่สุวรรณ์
(เหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทย) (กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย) (กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย)

 

 

นายไชยา  มูลสาร นายชัยวัฒน์ แสงสว่าง นายดุสิต  สมันเลาะ
(กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย) (กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย) (กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย)

 

Visitors: 67,338