เปิดโครงการ “เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” ภาคเหนือ

             สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวิทย์  เล็กกำแหง  นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและการขับเคลื่อนงานคนพิการ"

            ”โครงการ เสริมพลังการทำงานแบบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องความหมาย หลักการ และแนวทางในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้นำคนพิการ  รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำคนพิการที่มีประสบการณ์ในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาเทคนิคและทักษะในการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในโครงการนี้ 120 คนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย ผู้นำคนพิการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ 

Visitors: 97,902