เริ่มการประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน” [21/08/2557]

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เริ่มประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 1 เป็นวันแรก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่สมาชิกทั้งสี่ภาค ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรองอธิบดีกรมอาเซียน คุณบุษฏี สันติพิทักษ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี

Visitors: 98,021