ประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ” [26/08/2557]

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่สมาชิกทั้งสี่ภาค ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี ในการประุชุมสัมนานี้ สมาชิกได้มีส่วนร่วม และร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Visitors: 97,805