เริ่มโครงการ “การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ” รุ่นที่ 1

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ “การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ” รุ่นที่ 1 โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส โดยจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 19 กันยายน 2557

Visitors: 97,646