โปรแกรมอบรม “โครงการส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ”

             สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จะจัด “โครงการส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักถึงความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการ  ความรุนแรงในครอบครัว สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก แก่เด็ก สตรีพิการ  ประชาชนทั่วไป และสังคม รวมทั้งเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรีพิการ ผู้นำชุมชน  ผู้นำกลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการวางแนวทางและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของเด็กและสตรีพิการ และยุติกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการ รวมถึงให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก สตรี ให้อยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยจะจัดอบรมแก่สตรีพิการทั่วประเทศ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ จำนวน 415 คน โดยจัดอบรม 4 รุ่น ดังนี้

 

รุ่นที่

วันที่

สถานที่

1

22 - 24 มิถุนายน 2558

 

โรงแรมเดอะริช

สะพานพระราม 5

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

2

25 – 27 มิถุนายน 2558

3

29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558

4

2 – 4 กรกฎาคม 2558

 

           ในโครงการจะจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นหลังจากที่มีการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องส่งเสริมการป้องกันการละเมิดและการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ การร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนปัญหา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลไกเครือข่ายองค์กรระดับต่างๆ ให้เข้มแข็ง เพื่อสำรวจเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีจากความรุนแรง รวมทั้งช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งเครือข่ายชุมชน เครือข่ายครอบครัว และบุคคลทั่วไป  และเสนอประเด็นของปัญหาของแต่พื้นที่ 

Visitors: 97,928