จัดอบรม “โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

มูลนิธิคนพิการไทยร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรม “โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำองค์กรคนพิการกับการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมนครอินทร์ โรงแรม เดอะริช พระราม 5 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนโดย องค์กรซีบีเอ็ม (ประเทศไทย) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์การคนพิการจังหวัดขับเคลื่อนองค์กรคนพิการระดับจังหวัดให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานตามกฏหมาย และสามารถช่วยเหลือคนพิการโดยการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
  2. เพื่อให้การนำร่องโดยการส่งเสริมบทบาทผู้นำองค์กรคนพิการระดับจังหวัดประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดหลักสูตรผู้นำองค์กรคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
Visitors: 97,652