ประวัติความเป็นมา / BACKGROUND

มูลนิธิคนพิการไทย

     

มูลนิธิคนพิการไทย เป็นองค์กรเพื่อคนพิการที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2536 ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรในการติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการหาทุนสนับสนุนการดำเนินเงินของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ ซี่งได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิได้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2543  ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.68/2543 และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี ให้จดทะเบียนมูลนิธิเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 ทะเบียนเลขที่ นบ 81/2543 และได้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 551 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อปี พ.ศ. 2547

 

ปัจจุบันมูลนิธิคนพิการไทยมีอาคารสำนักงานภายในบริเวณศูนย์สุขภาพสงเคราะห์กรมประชาสงเคราะห์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2543 จนถีงปัจจุบัน โดยมี นายศุภชีพ ดิษเทศ เป็นประธานมูลนิธิคนพิการไทย ดำเนินการและบริหารงาน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการทั่วประเทศ และกิจกรรมการผลิตรถเข็น รถโยกคนพิการ โดยคนพิการและเพื่อคนพิการในนาม "โรงงานไทยวีล" รวมทั้งการจัดทำแขน-ขาเทียมคนพิการอีกด้วย

Visitors: 102,319