วัตถุประสงค์ / OBJECTIVES

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และองค์กรสมาชิกของสมาคม
 2. สนับสนุนงานด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสารและอบรมพัฒนาแก่คนพิการในด้านต่าง ๆ
 3. สนับสนุนบุคลากรที่ทำงานด้านคนพิการให้สมาคม
 4. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทั่วประเทศ
 5. บริหารและจัดการงานบริการจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของสมาคม
 6. ผลิตและพัฒนาเครื่องช่วยและอุปกรณ์คนพิการต่างๆ
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาของคนพิการ รวมทั้งจัดหาและผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ
 8. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆเพื่อสาธารณประโยชน์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

            โครงการต่างๆ ของมูลนิธิคนพิการไทย ดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยได้เริ่มช่วยเหลือคนพิการด้วยการมอบรถเข็นนั่ง และ แขน – ขา เทียม แก่คนพิการในชนบท โดยมีโครงการหลักดังนี้

 1. โครงการล้อเลื่อนเพื่อนคนพิการ เป็นโครงการหาทุนเพื่อซื้อรถเข็นนั่งมอบให้แก่คนพิการ
 2. โครงการ แขน – ขา เทียม เป็นโครงการหาทุนเพื่อจัดหา แขน – ขา เทียมและอุปกรณ์เสริมอื่นๆแก่คนพิการ
 3. โครงการส่งเสริม และพัฒนา การพัฒนาคนพิการโดยชุมชน
 4. โครงการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาแก่เด็ก และคนพิการทั่วไป
 5. โครงการส่งเสริม และพัฒนากีฬาไทย
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายคนพิการไทย

 

Visitors: 102,319