ประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 ” [28/08/2557]

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียนแก่สมาชิกทั้งสี่ภาค เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี ซึ่งบรรยากาศการประชุมสัมมนาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น สมาชิกได้มีส่วนร่วม ร่วมมือร่วมใจ ในการทำกิจกรรมและฟังบรรยาย

Visitors: 97,797