กิจกรรมของมูลนิธิ

โรงงานไทยวีล

THAIWHEEL FACTORY

 

รักษา...ความเป็นมาตรฐาน

สะดวกรวดเร็วในบริการ

รับใช้เพื่อนผู้พิการในทุกระดับ

 

ประวัติความเป็นมา

"โรงงานไทยวีล" ตั้งขี้นตามเจตนารมณ์และความร่วมมือของกลุ่มคนพิการทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะก่อตั้งโรงงานขนาดเล็ก (Workshop) สำหรับการซ่อมบำรุงและผลิดเก้าอี้รถเข็นคนพิการที่มีน้ำหนักเบา คล่องตัว แข็งแรง และราคาไม่แพง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เก้าอี้รถเข็นในชีวิตประจำวันของคนพิการไทย

 

โดยในปี 2535 "สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย" ได้รับความอนุเคราะห์จาก "องค์การสวัสดิการสังคม อาซาฮี ชิมบุน" ประเทศญี่ปุ่น (Asahi Shimbun Social Welfare Organization) บริจาคเก้าอี้รถเข็นใช้แล้วจำนวน 100 คัน และให้ทุนคนพิการไทย 2 คน ไปฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเก้าอี้รถเข็นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งยังสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมบำรุงเบื้องต้นจำนวนหนี่ง

 

จากจุดเริ่มต้นนี้ ทำให้สมาคมฯ สามารถเปิดโรงซ่อมบำรุงเก้าอี้รถเข็นคนพิการขนาดเล็กขี้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 โดยใช้ชื่อว่า "คลีนิคมนุษย์ล้อ" (Wheelchair Maintenance Clinic Workshop) มีเจ้าหน้าที่ซี่งเป็นคนพิการคอยให้บริการ จำนวน 2 คน ภารกิจแรก คือ การซ่อมบำรุงเก้าอี้รถเข็นที่ได้รับบริจาคจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 100 คัน เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนพิการที่ขาดโอกาสและได้ให้บริการซ่อมบำรุงรถเข็นพร้อมการเริ่มผลิตเก้าอี้รถเข็นให้กับคนพิการอย่างต่อเนื่อง ต่อมาปี 2541 กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณกองการแพทย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างที่ทำการถาวร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 2.5 ล้านบาท จาก "มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย" ซี่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จปลายปี 2542 และในต้นปี 2543 "โรงงานไทยวีล" ก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับใช้ในการผลิตรถเข็นจาก "มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย" (Wheelchair And Friendship Center of Asia) หรือ WAFCA พร้อมการสนับสนุนทางเทคนิค จาก "มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)" (Wheelchair And Friendship Center of Asia (Thailand))  หรือ WAFCAT โดยจัดส่งวิศวกรที่ปรีกษา จาก บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มาช่วยให้คำแนะนำและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานยิ่งขี้นอีกด้วย

 

จาก "คลีนิคมนุษย์ล้อ" สู่  "โรงงานไทยวีล" 

นับแต่ "คลีนิคมนุษย์" ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดให้บริการแก่ คนพิการมาตั้งแต่ปี 2536 ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถและขยายรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนมาเป็น "โรงงานไทยวีล" ในปัจจุบัน ก็เพราะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณะกุศล และองค์กรคนพิการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้จุดยืนในการดำเนินงานที่ชัดเจน กล่าวคือ "โรงงานไทยวีล" เป็น โครงการที่ "เกิดขี้นจากคนพิการ ของคนพิการ โดยคนพิการ และเพื่อคนพิการ"

 

ปัจจุบัน "คลีนิคมนุษย์ล้อ" ยังคงอยู่....เสมือนเป็นแผนกหนี่งของ "โรงงานไทยวีล" และคงมีหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงเก้าอี้รถเข็นแก่คนพิการอยู่เช่นเดิม ส่วนหน้าที่การผลิต วิจัยค้นคว้า และพัฒนาเก้าอี้รถเข็นคนพิการประเภทต่างๆ เป็นของ "โรงงานไทยวีล" ซี่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและสนับสนุนงบประมาณจาก "มูลนิธิคนพิการไทย" ซี่งเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขี้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ "สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย" ล่าสุด "โรงงานไทยวีล" ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 27 มีนาคม 2543 ที่ผ่านมา