ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

มูลนิธิคนพิการไทย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปช.)

Visitors: 102,319