อบรมซ่อมบำรุงรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 1

สำนักงานส่งเสริมแ ละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) โดยสำนักงานส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ กำหนดฝึกอบรม "การซ่อมบำรุงรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2557 ณ มูลนิธิคนพิการไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการซ่อมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการในชุมชน

Visitors: 97,882