อบรมซ่อมบำรุงรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 2

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) โดยสำนักงานส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ กำหนดฝึกอบรม "การซ่อมบำรุงรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ มูลนิธิคนพิการไทย ฝึกการอบรมโดย วิศวกรที่ปรึกษาโรงงานไทยวีล และหัวหน้าช่างโรงงานไทยวีล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการซ่อมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการในชุมชน

Visitors: 97,805