การต่อโควต้าสัญญาสลากของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

เนื่องจากสัญญาสลากกินแบ่งรัฐบาลของสมาชิกที่มีโควต้ากับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จะหมดอายุวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่มีโควต้าสลากฯ กับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มาต่อสัญญาสลากฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาทำการของสมาคม วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. โดยให้นำเอกสารดังรายการต่อไปนี้ เพื่อต่อสัญญาสลากฯ และจัดทำบัตรรับสลากใหม่ต่อไป โดยเอกสารที่สมาชิกผู้มีโควต้าสลากฯ ต้องเตรียมมาต่อสัญญา ดังนี้

 

๑. สำเนาหนังสือสัญญารับสลาก (ฉบับเดิม)  จำนวน   ๑  ชุด
๒. บัตรรับสลากของสมาคม (บัตรจริง)   
๓.  สำเนาบัตรสมาชิกสมาคม  จำนวน   ๑  ชุด
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   ๑  ชุด
๕. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   ๒  ชุด
๖. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ/บัตรคนพิการ  จำนวน   ๒  ชุด
๗.  รูปถ่าย ๑ นี้ว ครึ่ง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (สี)  จำนวน   ๓  ใบ
๘.  แผนที่แสดงสถานที่จำหน่ายสลาก   จำนวน   ๒  ชุด

 

หมายเหตุ : ต้องมาต่อสัญญาสลากด้วยตัวเองเท่านั้น ห้ามมอบอำนาจ

ติดต่อประสานงาน : นายกิตติพงษ์    หาดทวายกาญจน์, โทร ๐๘๕-๑๔๐๕๔๗๑

Visitors: 97,645