ครม.เพิ่มเบี้ยความพิการเป็นเดือนละ800บาท

 25พ.ย.2557 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาท เป็นรายละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 58 เป็นต้นไป รวมเป็นเงิน 13,353,628,800 บาท โดยให้สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยังได้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ ในด้านต่าง ๆ ตามพ.ร.บ.สูงอายุ พ.ศ. 2546 สาระสำคัญคือ มีการเพิ่มเติมหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จากเดิมที่มีหน่วยงานของรัฐที่บริการผู้สูงอายุตามสิทธิอยู่แล้ว เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่การออกประกาศฉบับนี้เพื่อเพิ่มหน่วยงานเข้ามา เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุสามารถรับการบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาล

                ด้านร.อ.นพ. ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมครม. มีมติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 1. อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาท เป็นรายละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป รวมเป็นเงิน 13,353,628,800 บาท

                โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า โดยประกอบด้วยงบปี 2558 ที่ตั้งไว้แล้ว 10,015,221,600ล้านบาท และเงินเหลือจ่ายจากปี 2557 อีก 1,700ล้านบาท และเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก 1,639 ล้านบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาดำเนินการต่อไป 2. อนุมัติการถอนถ้อยแถลงตีความข้อ 18 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 3. อนุมัติในหลักการอัตรากำลังข้าราชการประจำศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ทั่วประเทศ ศูนย์ละ 2 อัตรา 4. ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดขอบเขตงานในการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน โดยให้รถโดยสารธรรมดา (รถร้อน) จำนวน 1,659 คัน เป็นแบบรถไร้บันได (รถชานต่ำ) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากล

 

ขอขอบคุณข่าวจาก คมชัดลึกออนไลน์

Visitors: 102,319