สกส. เชิญอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการในการประกอบอาชีพให้ผู้พิการ

สกส. เชิญอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการในการประกอบอาชีพให้ผู้พิการ


           ด้วยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยในด้านต่างๆรวมถึงการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนและปัญหาสังคมได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยภาคประชาสังคมร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรหลักร่วมดำเนินการในการพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคมสำหรับคนพิการ ได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการในการประกอบอาชีพ โดยได้มีการจัดหลักสูตรอบรมขึ้นทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ การแปลภาษา การจัดทำเว็บ การทำบัญชีเบื้องต้น ล้วนเป็นรูปแบบงานที่พัฒนาจากจุดแข็งของคนพิการ มีความต้องการจริงในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ผลที่คาดหวังจากการจัดอบรม คือ คนพิการที่เข้ารับการอบรมสามารถรับงานไปทำต่อเพื่อสร้างรายได้ได้จริง

 

ข้อมูลการติดต่อ นางสาว พิมณภัทร์ โสภณกิตติกุลชัย โทรศัพท์ 086-409-6757 E-mail : gene.pimnapat@gmail.com

 

 

Visitors: 97,882