ร่วมงาน พิธีเปิดโครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (คสพช.)

นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมงานพิธีเปิดโครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (คสพช.) (เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)

             วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายศุภชีพ  ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (คสพช.) (เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน) ณ ห้องโถงชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

            โครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (คสพช.) (เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพและลักษณะนิสัยในการทำงานให้แก่คนพิการที่ถูกละเลยจากการจ้างงานและว่างงาน ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ อันไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างพลังให้แก่คนพิการแต่ละประเภท ได้ร่วมกันบริหารการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การรวมกลุ่มสหกรณ์อาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (SME) เพื่อสร้างทางเลือก สร้างโอกาสการมีงานทำแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ให้สามารถประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นมาทำงานในเมืองใหญ่ โดยภายในงานมีนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และสาธิตอาชีพคนพิการ

Visitors: 97,804