ประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 “ส่งเสริมร่วมกันสร้างสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรม เท่าเทียม เสมอภาค อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” โดยคุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธิเปิด และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี