ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาทต่อเดือน เป็นรายละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

 

 

Visitors: 102,319