ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 [21/5/2558]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งระเทศไทย ครั้งที่ 3/2558  วันที่  21 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 1  โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 102,319