รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง และมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทยพุทธศักราช 2550 โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง วันจันทร์ 15 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทาง www.nhrc.or.th หรือทางโทรศัพท์ 02-141-3860-61 และ 02-141-3850-52

Visitors: 102,320