เปิดโครงการ "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 3

นางไพรวัล พลวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการ  "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  26 – 28 กรกฎาคม 2558  ณ  โรงแรมเดอะริช พระราม 5  จังหวัดนนทบุรี