จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งคนพิการระดับจังหวัด" รุ่นที่ 1

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งคนพิการระดับจังหวัด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2558 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต และ คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะการทำงานให้กับองค์กรคนพิการระดับจังหวัด และเครือข่ายสู่ความเข้มแข็ง เพื่อการดำเนินงานในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

Visitors: 97,797