ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

               ด้วยสำนักพัฒนาสังคม โดยกองส่งเสริมอาชีพได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น ( 3 - 6 ชั่วโมง ) สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยออกให้บริการเคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย วิชาที่จัดอบรม เช่น วิชาสานเส้นพลาสติก งานเพ้นท์ ถักเชือกเมคราเม่ ถักโครเชต์ เคดูพาจ ร้อยลูกปัด เป็นต้น

               กองส่งเสริมอาชีพ พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม มีภารกิจในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและหากประสงค์จะจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นดังกล่าว ขอได้โปรดจัดกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวนกลุ่มละ 15 คนขี้นไป พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่อบรม ตามแบบฟอร์มที่แนบ ให้กองส่งเสริมอาชีพทราบ เพื่อจักได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรไปให้บริการ ตามกำหนดต่อไป ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองส่งเสริมอาชีพ โทร 0 2247 9493 - 4 หรือโทร 3924-6

Visitors: 97,652