ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 ( ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ )

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2558  โดยมีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- ส่วนกลาง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘  โดยมีกิจกรรมที่แสดงความสามารถของคนพิการ ศิลปินและดารารับเชิญ รวมถึงการมอบรางวัลสำหรับหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ที่มีการสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น และการมอบรางวัลสำหรับคนพิการต้นแบบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสนับสนุนการดำรงชีวิตของคนพิการอย่างเท่าเทียมกับทุกคนในด้านต่าง ๆ และการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ สินค้าของคนพิการอย่างหลากหลายทั่วประเทศด้วย 

 - วันคนพิการสากล ในทุกปี มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มารวมพลังกันเพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้แสดงศักยภาพ แสดงพลังแห่งความเท่าเทียมในสังคม อีกทั้ง ยังได้มีโอกาสรวมกันถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และถวายพระพรให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้คำนึงถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกำหนดนโยบายและจัดสวัสดิการให้กับคนพิการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ.

Visitors: 97,881