ประชาสัมพันธ์ภารกิจการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครขี้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 ซี่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดบริการ ดังนี้

1. บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

2. บริการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ ได้แก่ การออกบัตรใหม่ การต่ออายุบัตรและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในบัตร เป็นต้น

3.บริการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่การยื่นคำขอกู้ยืม การชำระคืนเงินกู้ยืม และตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมคงเหลือ เป็นต้น
4. บริการเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการ ได้แก่ การขอรับเงินสงเคราะห์คนพิการ การขอรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ และการขอเข้าสถานสงเคราะห์คนพิการ เป็นต้น

          ทั้งนี้สามารถติดต่อขอใช้บริการต่างๆ ได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3388 ต่อ 128 หรือ 130

 

รายละเอียดฉบับเต็มดูเอกสารแนบท้าย

 

 

 

Visitors: 97,882