รับโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดี

เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ และบุคคลดีเด่น ที่ให้การสนับสนุนคนพิการ ในโอกาสนี้มูลนิธิคนพิการไทยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดี ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 

Visitors: 97,882