ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559

สมาคมคนพิการนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ณ MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน โดยมีจุดเน้นสำคัญ 3 ประการ คือ  1) การจัดชุมชนเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 2) การปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติด้านคนพิการ 3) การรวมคนพิการที่ไม่เห็นโดยประจักษ์ ให้เป็นส่วนหนี่งของสังคมและการพัฒนา ตลอดจนการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้

Visitors: 102,319