เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตาก สู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาชิกองค์กรเครือข่ายภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดตาก สู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ และพิธีโบกธงคิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ (Tak Friendly Design Model City) ต้อนรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ โดยที่จังหวัดตากได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่อง เป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม และได้รับรางวัล “สถานที่อารยสถาปัตย์” ตามหลักอารยสถาปัตย์ที่ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมสำหรับคนทั้งมวล(Universal Design Community Model) เพื่อรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็กโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีลงนาม ที่ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพิธีโบกธงคิกออฟเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์  ณ ป้ายสุดประจิมที่ริมเมย ตลาดริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Visitors: 97,804