สัมมนา "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558" 19 มีนาคม 2559

สัมมนา "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 19 มีนาคม 2559

  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "การสัมมนาสังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล"
  • เวลา 09.30 น. บรรยายเรื่อง "นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" โดย นายสมชาย เจริญอำนวยสุข (อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
  • เวลา 10.30 น. นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และอุปนายกสภาคนพิการทุกประเภท คนที่ 4 อภิปรายเรื่อง "บทบาทขององค์กรคนพิการ ในการขับเคลื่อนสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม"
Visitors: 98,021