เสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างคนดีมีคุณธรรม ในงาน"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" งานเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯเสด็จทรงเป็นประธาน

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org

Visitors: 97,803