ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี ( จดทะเบียนคนพิการ ต่ออายุบัตร ฯลฯ )

ด้วยจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกส จังหวัดนนทบุรี โดยงานบริการที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้บริการในศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่

  • การจดทะเบียนคนพิการ
  • การต่ออายุบัตรคนพิการ
  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลคนพิการ
  • การยกเลิกบัตรคนพิการ
  • การแจ้งการเสียชีวิตของคนพิการ
  • การให้คำปรึกษาแนะนำการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • การให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยสามารถขอรับบริการได้ในวันอังคาร - วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น - ๑๘.๓๐ น. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณชั้น ๑ โซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

Visitors: 97,646