พิธีเปิดเกาะเกร็ด (Grand opening) : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน

26 พฤษภาคม 2559 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดเกาะเกร็ด (Grand opening) : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน โดยมีผู้แทนหน่วยงาน องค์กรในจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงานพื้นที่ขยายผล 33 จังหวัด ผู้แทนองค์กรคนพิการ ผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมงานกว่า 300 คน
       
       พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐาน และเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ เทศบาลนครปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (Universal Design Community Model) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดต้นแบบชุมชนที่คนพิการ และทุกคนในสังคม สามารถดำรงชีวิตและเดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย รวมทั้ง เพื่อให้เป็นรูปแบบตัวอย่างที่สามารถนำไปขยายผลยังชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 8,670,000 บาท แบ่งเป็นสนับสนุนเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 3,886,200 บาท เพื่อสำหรับปรับปรุงป้ายรถเมล์ ทางเดินทางเท้าเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์และท่าเรือ ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายแผนผังต่างสัมผัส ทางลาดลงเรือ โป๊ะเทียบเรือท่าปากเกร็ด และเรือต้นแบบที่เอื้อต่อคนพิการ รวมปรับปรุงทั้งสิ้น 55 จุด และสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด จำนวน 4,783,800 บาท เพื่อสำหรับปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือท่าครูทิว ป้ายสัญลักษณ์ ทางลาด ป้ายแผนผังต่างสัมผัส ห้องน้ำคนพิการ จุดแวะพักเก้าอี้นั่งพัก ทางเดินทางเท้า และปิดท่อระบายน้ำ รวมปรับปรุงทั้งสิ้น 90 จุด
       
       พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริการขนส่งสาธารณะ ให้คนพิการและทุกคนในสังคม สามารถเดินทางออกจากบ้าน ไปใช้บริการสถานที่ต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคม โดยใช้พื้นที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี เป็นต้นแบบ ในการสร้างชุมชนอารยสถาปัตย์ และขยายผลออกไปอีก 33 จังหวัด รวมทั้งติดตามการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต้นทาง กลางทาง และ ปลายทาง ของระบบการใช้ชีวิตประจำวัน และในปี 2559 จังหวัดนนทบุรีได้มีการขยายพื้นที่การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน โดยปรับปรุงเส้นทางรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง 16 สถานี เช่น ทางลาด ทางเดินเท้า เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนและเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเผยแพร่แนวคิดการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
       
       “ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินการสร้างชุมชนเกาะเกร็ด ให้เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนหรือชุมชนอารยสถาปัตย์ จนเป็นตัวอย่างให้ชุมชนต่าง ๆ นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ชุมชนของตนเอง เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกคนต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าว 

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพและข่าว ผู้จัดการ online 

Visitors: 98,123