ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระยะเวลาการสมัคร  :  ตั้งแต่  28 พฤษภาคม  2559  ถีงวันที่  8 มิถุนายน 2559 

เอกสารแนบ

 

สามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

Visitors: 102,319