โครงการ "การเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการคนพิการ รุ่นที่ 1"

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการคนพิการ รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  22 – 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับเกียรติจาก นางสาววิจิตรา  รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ"

Visitors: 97,898