งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค พร้อมทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น องค์การด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และคนพิการต้นแบบ รวมทั้งรับชมนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Visitors: 97,588