พม. ร่วมมือภาคเอกชน ส่งมอบห้องน้ำต้นแบบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนพิการ และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือภาคเอกชน ส่งมอบห้องน้ำต้นแบบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนพิการ และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องน้ำต้นแบบเพื่อทุกคนตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน หรือ Universal Design จากกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จำกัด ส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร ณ ลานกล้วยไม้ สวนลุมพินี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานและความเท่าเทียมของสังคม ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ศาสนสถาน และพื้นที่สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยพื้นที่สวนลุมพินี นับเป็นสวนสาธารณะที่มีความสำคัญและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยบูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ และกลุ่มบริษัทภาคเอกชน จัดทำห้องน้ำต้นแบบเพื่อทุกคน โดยนับเป็นต้นแบบของสวนสาธารณะที่คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนลุมพินีทั้ง 9 หลัง ประกอบด้วย ห้องน้ำครอบครัว ห้องน้ำ คนพิการมาตรฐาน การปรับปรุงเพิ่มสัดส่วนของห้องน้ำหญิงและชาย เพิ่มที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก สร้างที่นั่งบริเวณโดยรอบบริเวณ และต่อเติมที่บังแดดและฝน พร้อมสร้างราวจับสำหรับพยุงตัว ให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย พร้อมให้บริการผู้พิการ ตามหลักห้องน้ำ ผู้พิการมาตรฐานสากล รวมถึงผู้สูงอายุ และประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบให้มีความถูกต้องตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เพื่อเป็นของขวัญวันสงกรานต์ให้กับชาวกรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมทั้งพี่น้องคนพิการ ได้ร่วมในพิธีส่งมอบในครั้งนี้

Visitors: 97,652