เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้กำหนดเปิดรับคำขอรับสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้น และเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยผู้สนใจสามารถเลือกดูอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามประเภทที่แพทย์ระบุได้จากคู่มือคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ได้ที่เว็บไซด์ www.roadsafefund.com , www.tabienrod.com หรือ www.dlt.go.th และสามารถยื่นคำขอตามแบบที่แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบกด้วยตนเอง ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบกหรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใดที่หนึ่งที่สามารถเดินทางไปติดต่อได้สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2271- 8888 ต่อ 2511-2515 หรือ Call Center 1584 หรือ ทางเว็บไซด์ดังกล่าวข้างต้น

Visitors: 97,805