รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2560 ณ มูลนิธิคนพิการไทย

Visitors: 92,256