รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิคนพิการไทย

Visitors: 97,882