จัดโครงการ อบรมการสร้างซ่อมรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 3

มูลนิธิคนพิการไทยได้จัดโครงการ "อบรมการสร้างซ่อมรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิคนพิการไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทยในฐานะคณะผู้จัดทำโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้นำคนพิการแต่ละจังหวัดที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์บริการในพื้นที่และพัฒนาขีดความสามารถด้านการซ่อมรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่งให้ดียิ่งขึ้นต่อไป