รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิคนพิการไทย

Visitors: 72,503