รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิคนพิการไทย