รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิคนพิการไทย