การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลือกรับประโยชน์ทดแทนหรือเลือกรับสิทธิบริการสาธารณสุขของคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตนลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอความร่วมมือให้นายจ้างแจ้งให้คนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน (ถ้ามี) ทราบและแสดงความประสงค์ใช้สิทธิเลือกรับประโยชน์ทดแทน หรือรับ สิทธิบริการสาธารณสุขตามแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.๙-๐๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ และขอให้ส่งแบบฯ คืนแก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่คนพิการใช้สิทธิ เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของคนพิการซี่งเป็นผู้ประกันตนต่อไป