มูลนิธิคนพิการไทย มอบกระเช้าส่งความสุขสวัสดีปีใหม่

เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิคนพิการไทย มาโดยตลอด ดังนั้นมูลนิธิคนพิการไทย นำโดย นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิคนพิการไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ จึงได้เดินทางเข้ามอบกระเช้าส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่แด่ผู้บริหารระดับสูงบ้านนนทภูมิ บ้านราชาวดีหญิง มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์นนทบุรี และ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน

Visitors: 97,898