ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดี พก. ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

Visitors: 102,319