อบจ. นครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และศึกษาดูงานด้านกายอุปกรณ์ที่มีเทคนิคขั้นสูงขึ้นกว่าเดิม สามารถนำไปพัฒนางานผลิต งานซ่อมแซม นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์มิติใหม่ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน และช่วยเหลือคนพิการได้ดียิ่งขึ้น

Visitors: 97,652