3-5 ส.ค. นี้ พม. เชิญชวนร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ณ Hall 5 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

3-5 ส.ค. นี้ พม. เชิญชวนร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ณ Hall 5 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


     วันนี้ (2 ส.ค. 61) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสุภัชชา สุทธิพล โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในประเด็นการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 - 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
     รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะองค์กรนำด้านการพัฒนาสังคมของประเทศ มีความมุ่งมั่นในการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างการรับรู้ การแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ตลอดจนการสร้างบทบาทนำในการพัฒนาสังคมของประเทศอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ กระทรวง พม.จึงได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านสังคมกว่า 90 หน่วยงาน กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่แสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผลการคิดค้น และการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานด้านสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศ สร้างพลังความร่วมมือของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วนแสดงผลงานสำคัญด้านการพัฒนาสังคมของประเทศ นวัตกรรมทางสังคมต้นแบบการพัฒนาสังคม ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และองค์ความรู้ด้านสังคม รวมถึงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วน และนำเสนองานวิชาการ รายงานสถานการณ์ทางสังคม การคาดการณ์แนวโน้มทางสังคมเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย
 
     การจัดงาน Thailand Social Expo 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 - 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุมวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรม การแสดงผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย 4 Zone ดังนี้ 1) การประชุมวิชาการ เสวนา ปาฐกถา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม และการนำเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ "พลังสตรีอาเซียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”ASEAN Women Empowerment and Economic development "เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หยุดการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ” "Digital Society : ความท้าทายต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาเด็กและเยาวชน” "การนำเสนอมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ” เป็นต้น 2) การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมของประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ต้นแบบที่ดีของการพัฒนาสังคม เทคโนโลยีเพื่อสังคม อาทิ การจำลองบ้านและที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการ การจำลองสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ นวัตกรรมโรงรับจำนำ นวัตกรรมด้านการออม การเปิดจองนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการให้บริการทางสังคม อาทิ การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การออกหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ การลงทะเบียนทำบัตรผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ การนวดแผนไทย บริการวัดสายตาและบริการแว่นตา การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ เป็นต้น 3) การแสดงผลิตผลด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ ธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP ตลาดเคหะประชารัฐ เครื่องอุปโภคบริโภคในรูปแบบตลาดชุมชน ผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม. บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ สินเชื่อประชารัฐ การเปิดจองบ้าน ผ่านระบบ Online ในโครงการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นต้น และ 4) การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดี และสร้างสรรค์ของคนในสังคม อาทิ การแสดงศิลปิน S2S กับนักร้องวงดุริยางค์ทหารบก การแสดงโขนรามเกียรติ์ของผู้พิการทางการได้ยินตอน "ยกรบ” การแสดงของชนเผ่าอาข่า "การเดินแฟชั่นโชว์ผู้สูงอายุ” โดยคุณต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล และทีมมีสแกรนด์ ปี 2018
 
     ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ภาคีเครือข่ายทางสังคม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 – 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
Visitors: 97,646